Kişisel Verilerin Korunması

İş Başvuruları Kapsamında İş Başvuruları Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Sayın çalışan adayı,

İş bu başvuru formunu doldurmanızı müteakiben kişisel verileriniz iş bu aydınlatma metni çerçevesinde “Ertürk Motorlu Araçlar İthalat ve Ticaret Limited Şirketi” sistemine kaydedilecek ve işlenecektir.

İş bu başvuru formu şirket bünyesinde üyelik işlemi oluşturma isteğiniz kapsamındaki başvurunuza doğru ve eksiksiz cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.

Hangi Bilgiler Sistemimize Kaydediliyor?

Şirket, üye adaylarının; ad, soyad, telefon, elektronik posta, adres ve doğum tarihine ilişkin kişisel verilerini işlemektedir.

Kayıt Uygulamasının Amacı Nedir?

Ertürk Otomotiv, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizi tarafınızca yapılan üyelik başvurusunun en verimli ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla işlemektedir.

Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılmıyor

Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu kişisel veri işleme süreci ile sınırlı olmak üzere, şirket nezdinde başvuruyu değerlendirmek ile yetkilendirilmiş olan departman ve birimler ile paylaşılmakta olup, bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişi veya firma ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlemesi Hakkında Yasal Dayanak

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir.

İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında, ilgili kanunun 11. Maddesinde belirtilen; “Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çımasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.”

Kanunun tarafınıza sağladığı yukarıdaki haklara ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Ertürk Motorlu Araçlar İthalat ve Ticaret Limited Şirketinin, “Atatürk Oto Sanayi Sitesi 1. Kısım A Blok No: 36 Maslak – Şişli / İSTANBUL” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında, Ertürk Motorlu Araçlar İthalat ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde gerçekleştirmiş olduğum üyelik başvuru süreci ile ilgili olarak aydınlatma metnini okudum. Bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine onay veriyorum.

Ertürk Motorlu Araçlar İthalat ve Ticaret Limited Şirketi
Mersis No: 0375002940300014

Gizlilik ve Çerez Politikası yazımızıda incelemenizi tavsiye ederiz.